Medlemsvillkor & riktlinjer

1 Medlemskap.
Kundens medlemskap är personligt och ger kunden full rättighet att utnyttja Sollebrunns Fitnesscenters utvalda träningsutbud eller annan, utsedd av Sollebrunns Fitnesscenters , likvärdig leverantör av träning.

2 Hälsotillstånd
Varje medlem ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Sollebrunns Fitnesscenter.

3 Trivselregler och träningsföreskrifter Medlemskort: om sådant är tilldelat medlemmen, skall detta  uppvisas för Sollebrunns Fitnesscenters receptionspersonal varje gång en medlem besöker Sollebrunns Fitnesscenter för träning. För att säkerställa identitet har medlem genom medlemskapet accepterat att foto/video på medlem kopplas ihop med andra personfakta. Det åligger alla medlemmar att ta del av och följa gällande trivselregler. Medlem skall även följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Sollebrunns Fitnesscenters personal.

4 Avtalstid och uppsägningar Medlemskapet är ett tillsvidare avtal och baseras på olika minimiperioder. Aktuell minimiperiod gäller från och med inträde av medlemskap och en uppsägning av medlemskapet skall ske på anläggningen. Betalning sker i förskott för hel kalendermånad med två månaders (2 dragningar) uppsägningstid.

5 Prisändringar Under den första angivna minimiperioden är medlemskapet garderat mot prishöjningar. Därefter kan prishöjning ske för medlemskap som löper tillsvidare om prishöjningen meddelas senast fyrtiofem (45) dagar i förväg.

6 Debitering All löpande debitering sker i förskott på förfallodagen vilket är den siste i varje månad. Om denna dag infaller på en helgdag kommer betalning att belasta kontot närmaste bankdagen innan förfallodag. Om täckning saknas och påminnelse skickas till medlem gällande utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift vid varje tillfälle på sextio (60) kronor. Om medlem dröjer med betalning, mer än tolv (12) dagar efter angiven förfallodag, äger Sollebrunns Fitnesscenter rätt att omedelbart kräva betalning för hela medlemsperioden. Sollebrunns Fitnesscenter förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning sända ärendet vidare till inkasso. Genom tecknande av detta medlemskap ger kunden Sollebrunns Fitnesscenter rättighet att överlåta betalningar kopplade till detta avtal till annan part.

7 Gäster/insläpp av obehöriga, detta är strängt förbjudet, provmedlemskap som erhållits som gåva eller muntligen måste signeras i kassan vid bemannade öppettider eller i samröre med personal hos Sollebrunns Fitnesscenter. Samtliga medlemmar måste checka in vid besök.

8 Ansvar för medlemmars ägodelar och olycksfall Sollebrunns Fitnesscenter ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. Sollebrunns Fitnesscenter ansvarar heller inte för personskador som förorsakats medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist härpå.

9 Avstängning och uteslutning av medlem Sollebrunns Fitnesscenter förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl omgående avbryta detta avtal. Vid sådant förhållande återbetalas samtliga outnyttjade förskotts betalda avgifter. I grova fall av regelbrott, som t ex utlåning av medlemskort till obehöriga, sker uteslutning av medlem utan någon återbetalning av eventuellt innestående tid eller startavgift.

10 Medlemsregistrering Alla medlemmar registreras i en databas. Genom att underteckna detta avtal godkänner medlemmen denna registrering och tillåter även Sollebrunns Fitnesscenter samarbetspartners att informera om förmånliga erbjudande.

11 Autogiromedgivande
Ett medlemskap kan betalas via autogirodebitering. Som autogiromedlem är det medlemmens ansvar att ser till att det finns pengar på kontot när dragningen skall ske. Om medgivandet upphör innan medlemskapet bindningstid är medlemmen förpliktigad att betala kvarstående summa kontant alt via faktura.

12 Ångerrätt
Om medlem tecknat medlemsavtalet på distans via vår hemsida, har medlemmen enligt distansavtalslagen (2005:59) rätt att inom 14 dagar ångra sitt köp. För att utnyttja ångerrätten kan medlemmen använda sig av konsumentverkets standardformulär som återfinns på följande länk:Blankett ångerrätt Konsumentverket
Efter mottagen mail gällande nyttjande av ångerrätt, kommer vi att återbetala den betalning som vi har mottagit från dig. Ångerrätten upphör att gälla 14 dagar efter dagen köpet genomförts.
Avtalet börjar gälla from den dag köpet registrerats på hemsidan, ej den dag medlemskortet hämtas ut eller ej heller den dag man besöker anläggningen första gången.

13 Frysa avtalet vid sjukdom/olycksfall/resa
Vid längre sjukdom, olycksfall, arbete eller studier på annan ort som gör det omöjligt för kunden att nyttja sitt medlemskap ska detta styrkas med läkarintyg/arbetsintyg eller resehandlingar där det tydligt framgår att det ej är lämpligt/möjligt att genomföra aktiviteten och hur länge det är tänkt att kunden ska vara borta, detta ska skickas till oss via epost.
Minsta frystid är dock 2 månader. Har man bindningstid kvar på sitt autogiro så skjuts den fram med frysningen. Det går endast att frysa från första till sista datumet varje månad. Längsta möjliga frystid är 1 år.

14 Avsluta medlemskap
För att avsluta ditt medlemskap rekommenderas du att besöka gymmet på dess bemannade öppettider och göra det skriftligt för din egen skull.
Uppsägning av avtal måste ske senast den 21:e innevarande månad för att uppsägningstiden ska börja räknas från samma månad och kan endast göras då inga obetalda månadsavgifter finns. Uppsägningstiden är 2 månader från när den inkommit.
Ett förbetalt kan inte avslutas och inga pengar betalas tillbaka då det räknas som en färdigprodukt med start och slutdatum.

15 Privacy Policy
Som medlem hos oss behöver du inte göra någonting förrän den dag du önskar utträda som medlem från vårt gym.
Eftersom du själv ansökt om medlemskap och registrerat dig i vårt medlemsregister så kommer vi spara information om dig så länge du är medlem hos oss, ifall du inte aktivt väljer att avsluta ditt medlemskap.
Det är först den dag då medlemskapet löpt ut du som medlem har möjlighet att bli borttagen/glömd i våra register. Du som kund kan alltid be om at få dina uppgifter raderade när medlemskapet är avslutat och att det inte ligger några eftersläpande betalningar.

Vi värnar om din integritet och trygghet och lagrar våra uppgifter i ett affärssystem som driftas av ett företag som heter Gym Control.

Sollebrunns Fitnesscenter / VK Invest AB Orgnr:559283-8782 uppdaterat 2023-01-01